ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI 
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL PROJECTS

Istraživanja u okviru projekata obavljena su u Hrvatskoj i inozemstvu u različitim razdobljima djelo     vanja, od početaka davne 1971., kada su počeli, najprije u okviru dugogodišnjeg projekta Opća pedološka karta Hrvatske mjerila 1:50000, nastavili su se do danas. 

ZNANSTVENI PROJEKTI OSTVARENI U HRVATSKOJ 
DOMESTIC SCIENTIFIC PROJECTS

1971-1986. 
Na početku pomoćni istraživač, zatim asistent i na koncu samostalni istraživač - kartograf u projektu;     Opća pedološka karta Hrvatske mjerila 1:50 000,Naručitelj: Republička zajednica za znanstveni rad SRH – SIZ IV, Izvršitelji; Projektni savjet za izradu OPK Hrvatske – ugovorne ustanove - Poljoprivredni institut Križevci, Agronomski fakultet Zagreb - At the begining scientific junior, assistant, and qualified selfstanding leader of task within a long-term project; General Soil Map of Croatia in the scale 1:50 000. 
1973 - 1984. 
Suradnik u više projekata Šumarskog fakulteta, (kojima može zahvaliti za o(p)stanak i daljnji razvoj u krugu tloznanstvenika), među kojima svakako valja izdvojiti multidisciplinarni projekt iznuđen događajima na terenu; Istraživanje uzroka sušenja hrasta lužnjaka na hidromorfnim tlima Posavine. Taj projekt je sveobuhvatno, holistički pristupio utvrđivanju uzroka sušenja najvažnije šumske vrste na  hidromorfnim tlima uz rijeku Savu. U njemu su provjerene metode utvrđivanja aero- i anaerobioze, odnosno dominacije redukcijskih ili oksidacijskih uvjeta u tlu, i njihove dinamike te njihov utjecaj na kondiciju hrasta lužnjaka i drugih šumskih vrsta u različitim uvjetima suvišnog vlaženja tala. Te su metode prihvaćene, a šteta je  što istraživanja nisu nastavljena. Voditelji: A. Vranković, B. Prpić, S. Matić - Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Partner in more projects of Faculty of forestry University of Zagreb (which was decided for „survival“ in the academic cyrcle), within which is necessary to stress; Investigation of causes of wilting of Pedunculata oak on hydromorphic soils of Sava river valey.In projectareused and evaluated verified methods of detection of aero- as well as anaerobiotic relations and dynamics in rhizosphere of Pedunculate oak and some other forest varieties and influence on condition of forests. Methods are accepted and there is inremediable loss that these investigations where broken. Leaders: A. Vranković, B. Prpić, S. Matić - Faculty of forestry University of Zagreb.   
1984. 
Suradnik u projektu; Valorizacija posliježetvenih ostataka u bilinogojstvu, Naručitelj; Ministarstvo znanosti SRH, Voditelj; A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta - Partner in the project; Evaluation of postharvest crop residues in arable farming.   
1984-1987. 
Suradnik u projektu; Istraživanje mogućnosti uzgoja lucerne na kiselim tlima Korduna,Naručitelj; Karlovačka industrija mlijeka - KIM Karlovac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta -  Partner in the project; Possibility of growing of alfa-alfa (Medicago sativa) on acid soils of Kordun, Contracting compny; Milk processing and diary production factory KIM Karlovac, 
1985-1988. 
Suradnik u projektu; Efikasnost gnojidbe na zalihu u plodoredu pšenica–šećerna repa–kukuruz, Naručitelj; PIK Virovitica – Lukač, Voditelj; A. Butorac, AgronomskI fakultet Zagreb-Partner in a scientific research in the project; Efficiency of fertilisation in a crop rotation wheat - sugar beet - maize, Contract; State farm PIK Virovitica – Lukač, Lead r; A. Butorac – Univ. of Zagreb, Faculty of Agriculture. 
1985-1988. 
Suradnik u projektu; Komparativno istraživanje efikasnosti različitih vapnenih materijala u kalcifikaciji kiselih tala sjeverozapadne Hrvatske (područje Varaždina), Ugovorna strana; IGM Lepoglava – Kaming Ljubešćica, Zavod OPB Agronomskog fakulteta – Leader of a scientific research project; Comparative investigation of efficiency of different liming materials in liming of acid soils of Northwestern Croatia (area of Varaždin), Contract; IGM Lepoglava, Contracting companies: IGM Lepoglava – Kaming Ljubešćica, OPB FAZ. 
1986-2010. 
Suradnik u projektu Optimalni plodored u uzgoju duhana tipa Viržinija, Ugovorna ustanova: Duhanski institut – Zagreb, Voditelj; A. Butorac - Partner in the scientific project; Optimal crop rotation in growing of flue curred tobacco in agroecological conditions of Podravina, Contract; Tobacco Institute, Zagreb, Leader; A. Butorac 
1990-1993. 
Suradnik u projektu;Istraživanje optimalne gnojidbe za kukuruz na kiselim tlima Korduna, Naručitelj; KIM Karlovac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta -  Partner in the project; Optimal fertilization in maize growing on acid soils of Kordun.  
1990-1994. 
Suradnik u projektu istraživanja Fertilizacijske vrijednosti specijalnog prirodnog materijala (agrarvitala) na bazi zeolitnog tufa,Naručitelj; Kaming Ljubešćica, Inst. za razvoj i međunar. Odnose-IRMO, Zagreb - Partner in the project Fertilization effects of special natural material (agrarvital) based on zeolithes tuff. 
1990-1992. Suradnik u projektu Vrednovanje materijala za kalcifikaciju kiselih tala PIK Virovitica, u suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose – IRMO Zagreb, Ugovorna ustanova; Kaming, Ljubešćica - Partner in applied joint project; Evaluation of liming materials in liming of acid soils of PIK Virovitica, Contracting companies; liming matearials factory Kaming – Ljubešćica, Institute for development and international realtions–Zagreb, Leader; A. Butorac – University of Zagreb, Faculty of Agriculture. 
1996–2015. Osmišljava, utemeljuje, a zatim vodi projekt; Zaštita tla i voda u agroekosistemima, voditelj (do 2003. godine) zadatka: Stacionarno istraživanje erozije tla vodom u agroekološkim uvjetima središnje Hrvatske, ugovor; Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Zagreb, Voditelj; od 2003. I. Kisić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja. - Creator, founder and leader of project; Water erosion and sustainable land management in agroecological conditions of Central Croatia, Contracting institution;Ministry of science education and sport of RC, Leader after 2003: I. Kisić – Uni-Zagreb, Faculty of agriculture,     
1998 – 2012. 
Suradnik u projektu; Utjecaj rastućih doza mineralnog dušika na njegovo ispiranje i prinos nekih oraničnih kultura na dreniranom pseudoglejnom tlu, Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Voditelj: M.Mesić, Agronomski fakultet Zagrebu, Zavod za opću proizvodnju bilja - Partner in the project: Influence of increasing rates of nitrogen on its leacheing and yield of some arable crops on drained Stagnosol, Contracting institution;Ministry of science education and sport, Leader; M. Mesić, 
1998-2001. 
Kreator, utemeljitelj, voditelj, autor i urednik teksta knjige iz projekta; Regionalizacija hrvatske poljoprivrede, projekt Naručitelj: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RH – VIP - Creator, founder, leader and author of manuscript for print in the project; Regionalisation of Croatian Agriculture, Contracting institution;  VIP of Ministry of agriculture forestry and water management of Republic of Croatia. 
1998-2001. 
Suradnik u projektu;Kalcifikacija i gnojidba tala Gorske Hrvatske, Naručitelj; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH - VIP projekt Voditelj; I. Kisić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja - Partner in the project; Liming and fertilisation of soils of mountinous Croatia, Contract; VIP, Ministry of agriculture forestry and water management, Leader; Kisić I. - Faculty of Agriculture. 
2002- 2010. 
Suradnik u projektu; Utjecaj gnojidbe na raspodjelu dušika u agroekosustavu, Naručitelj; Ministar stvo znanosti i tehnologije RH, Voditelj; M. Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet - Partner in the project Influence of fertilization on distribution of nitrogen in agroecosystems, contract: Ministry of agriculture, Principal leader: M. Mesić   
2002- 2015.
Suradnik u projektu; Rizik od erozije kao pokazatelj održivoga gospodarenja tlom, Naručitelj; Minis tarstvo znanosti i tehnologije RH, Voditelj; I. Kisić, - Partner in the project: Erosion risk as indicator of sustainability of land management, Contracting institution; Ministry of science and technology of Republic of Croatia.   
2007. 
Suradniku projektu: Agroekološka ekspertiza kvantitativnih i kvalitativnih promjena u biljci, tlu i vodi uzrokovanom izlijevanjem nafte u okoliš, Voditelj: I. Kisić, Zavod OPB Agr. Fak., Zagreb - Partner in a scientific project; Agroecological expertise of  changes of soil properties, qualitative and quantitative influences on crops and yield, caused by petroleum contamination of soil, Contract; INA-oil company, Leader: I. Kisić – Uni-Zagreb, FAZ, 
2007-2011. 
Suradnik na projektu: Kalcifikacija tala dolomitom, Voditelj: M. Mesić, Sveuč. u Zag., Agr. Fak., OPB, Ugov: Holcim – Lepoglava, - Project: Liming of soil using dolomites, Leader: M. Mesić, Contract: Holcim, Lepoglava, 2007 - 2015. Voditelj znanstvenog programa: Održivo gospodarenje tlom i zaštita tla,Voditelj projekta u programu pod naslovom; Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije  vodom, Naručitelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH - Head of scientific programme under the title; Sustainable land management and soil protection, with more scientific projects within the programme - Contracting institution; Ministry of science, education and sport of Republic of Croatia. 
2008. 
Suradnik u LIFE THIRD projektu; Trajno motrenje tala Hrvatske, Nositelj; Hrvatska agencija za zaštitu okoliša, Voditelj; I. Kisić,  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja, - Partner in LIFE THIRD project Monitoring of soils of Croatia. Leader: I. Kisić. 

STRUČNI PROJEKTI – PRIMIJENJENA ISTRAŽIVANJA – PROFESSIONAL PROJECTS

1984. 
Komasacija poljoprivrednog zemljišta općine Stari Gradac,  Autor studije Tla Katastarske općine Stari Gradac za potrebe komasacije. Ugovor: Vodoprivredno poduzeće Bistra Đurđevac - Author of study; Soils of cadaster municipality Stari Gradac for land consolidation, Contracting company; Water manag. company Bistra Đurđevac, 
1986. 
Uređenje zemljišta farme mliječnih krava Sadilovac, studija: Agroekološka ekspertiza poljoprivrednog zemljišta farme Karlovačke industrije mlijeka – KIM Karlovac u Sadilovcu,c, Ugovor: Karlovačka industrija mlijeka – KIM, Karlovac - Author of study; Agroecological expertise of farmland of state farm Sadilovac – Plitvice - Contracting company; KIM Karlovac, 
1987. 
U okviru projekta izgradnje hidroelektane Đurđevac obradio pitanje melioracije tala vodnog područja hidroelektrane Đurđevac i sustava gospodarenja na tim tlima. Ugovor: Elektroprojekt – Zagreb -  Within the project of installing of hydroelectric-power plant Đurđevacstudied the problem of influence on agriculturl land and farming system, Contracting company; Project company Elektroprojekt – Zagreb. 
1988. 
Osmišljava projekt rekultivacije tala oštećenih različitim aktivnostima; eksplotacijom silikatnog pijeska, visokim dozama gnojovke sa stočarske farme ili vapnenog mulja industrije građevinskog materijala. Ugovorne strane; Industrija građevnog materijala Lepoglava, PIK Vrbovec – Create the project of recultivation of soils damaged by various economic activities; surface-mining of silicious sand, use of sewage sludge of pig farm for soil fertilization, possible use of calcareous waste-sludge of industry of engineering material for liming of acid soils.Contracting companies; Industry of engineering material - Lepoglava, State farmPIK Vrbovec, 
1990. 
Razrada kriterija za izbor optimalne trase prometnica s najmanje štete za tlo. Ugovorna strana; Institut građevinarstva Hrvatske. Develops criteria for Prediction of optimal trace of road-traffic structures with minimal soil and agroeco-systems damages. Contracting company; Croatian Institute of engineering – Zagreb. 
1990–2015. 
Voditelj projekta i kreator riješenja sanacije tala u okolici isplačnih jama, koje prate naftno/plinsko rudarastvo na svakoj bušotini. Ugovorna ustanova: INA – Naftaplin Zagreb. Head of project and creator of solution of remediation and recultivation soils in surrounding of area of mud pits of gas/oil wels of INA Naftaplin, with a recomendation of land use in the period of recultivation, Contracting company; Oil/gas company INA Naftaplin, Zagreb, 
1992. 
Osmišljava održivi sustav gospodarenja - uzgoja bilja na vodozaštitnim područjima, koji čuva pitku podzemnu vodu od onečišćenja, na primjeru mogućeg sustava gospodarenja na vodozaštitnom području Grada Zagreba. Ugovorna ustanova; Elektroprojekt d.d. Zagreb - Develops sustainable farming system and practices on water protected area of drinking water pumping plants, Contract; Elektroprojekt d.d. Zagreb. 
1995 – 2005. 
Suradnik na projektu Agronomskog fakulteta - agroekološka studija i gospodarsko vrednovanje Karlovačke županije za potrebe projekcije razvoja poljoprivrede. Ugovorna strana: Karlovačka županija. Koordinator; Frane Tomić - Member of expert team of University of Zagreb, Faculty of Agriculture in a project; Agroecological and eonomic evaluation of soils of Karlovac county area for development of agriculture, Contracting institution; Karlovac county, Co-ordinator; Frane Tomić,   

Voditelj ekspertnog tima i kreator projekta transformacije poljoprivrede na vodozaštitnom području Kosnica kod Zagreba. Ugovorna strana; Vodovod Grada Zagreba - Head of project of transformation of agriculture of drinking water protected land area of water pump Kosnica-Zagreb, Contracting company; Water supplay of city of Zagreb,

Koordinator višečlanog (više od 20 stručnjaka) stručnog tima Agronomskog fakulteta u izradi agroekoloških studija i gospodarskog vrednovanja tala s projekcijom razvitka poljoprivrede na području nekoliko županija (Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Brodsko posavska) i gradova (Petrinja, Zagreb, Vinodol). Ugovorna strana; nadležna tijela županija i gradova - Co-ordinator of experts-team (more than 20 experts) of University of Zagreb, Faculty of Agriculture in projects; Agroecological and eonomic evaluation of soils of more counties (Primorje – Gorski kotar, Sisak-Moslavina,  Brod-Posavina) and cities (Petrinja, Zagreb) for projection of development of agriculture. Contract; competent administrative structures of counties and cities. 
1996.
S višečlanom ekipom znanstvenika (preko 80 znanstvenika) sa svih područja proizvodnje i prerade hrane „od tla do tanjura“ koordinator izrade Nacionalnog izvješća o stanju poljoprivrede i sigurnosti opskrbe hranom za Svjetski summit FAO OUN o hrani – Rim 1996). Ugovorna str.; Vlada RH – Ministarstvo polj., šumarstva i vodnog gosp. - Co-ordinator of national team of scientiests and experts in different fields of food production „from the field to the plate“ in preparing; National report – county position paper of Croatia for World Food Summit FAO OUN – Rome 1996., Contract; Government of Croatia, Ministry of agriculture and forestry Zagreb,  
1997. 
Voditelj projekta predvidljivog utjecaja erozije tla vodom na slivnom području predviđene vodne akumulacije Konavosko polje blizu Dubrovnika. Ugovorna strana; Općina Konavle - Leader of project; Prediction of effects of water erosion in catchement area of hydro-accumulation Konavosko polje near Dubrovnik, Contracting institution; Municipality of Konavle, 
1998-2003. 
Voditelj i/ili suradnik u izradi studija posljedica onečišćenja tala uzrokovana incidentnim puknućem naftovodnih cijevi na više lokaliteta Panonske Hrvatske. Ugovorna strana; naftna industrija INA - Leader and/or partner in studies; Soil contamination by accidents caused by oil pipes breaking and efficiency of soil cleaning more localities in continental – Pannonian Croatia. Contract; Petroleum  company INA-Naftaplin, Zagreb,   
1998-2001. 
Suradnik projekta preporučljivog plodoreda za obiteljska gospodarstva na području Podravine. Ugovorna ustanova; VIP – Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva RH. Voditelj: Ivan Turšić – Duhanski institut, Zagreb - Partner of project; Advisable crop rotation for familly farms of Drava river valey, Contract; Ministry of agricult., forestry and water management of R.C., Leader; Ivan Turšić, Tobacco institute Zagreb,    
1991. – danas 
U okviru multidisciplinarnog projekta trajnog motrenja (monitoringa) ekosustava na području utjecaja Središnje plinske postaje (CPS) Molve osmislio i utemeljio od studije nultog stanja do 2010 vodio zadatak naslova; Trajno motrenje (monitoring) stanja agroekosustava na užem području utjecajaCPS Molve, a od tada do danas suradnik. Ugovorna ustanova; Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije - Within of multidisciplinary project; Monitoring of ecosystem of Cental Gas Station (CPS) Molve area, creator, founder and leader of scientific task; Monitoring of soil and agroecosystems in the area of influence of  Cental Gas Station (CPS) Molve area, Leading institution; Department of Public Health of Koprivnica county. Contract; Petroleum company INA, Zagreb.   
2000-2001. 
Suradnik na projektu izrade prvog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske o klimatskim promjenama. Ugovorna ustanova: Ekonerg – institut elektroprivrede - Zagreb - Partner in the project; The first national report of Republicof Croatia on clima te changes. Contracting company; Project comapny Ekonerg - Zagreb,  
2001. 
Suradnik na istraživanju djelotvornosti postupka solidifikacije u središnjoj otpadnoj jami naftnog polja Lipovljani i njegove posljedice za okoliš. Ugovor; INA Naftaplin, Voditeljica; Nediljka Gaurina-Međimurec, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko geološko naftni fakultet – RGN Partner in the project; Efficiency of the procedure of solidification of central waste-disposal ditch ofoil field of Lipovljani and its environmental consequences. Contr.; INA, Leader; Nediljka Gaurina-Međimurec – University of Zagreb,  Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering. 
2001-2003. 
Suradnik u izradi više studija utjecaja postrojenja za eksploataciju nafte i plina  INA Naftaplin na okoliš na području županija. Ugovorna strana;  INA-Naftaplin, Vodeća ustanova; Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko naftni fakultet. Voditelj; Boris Muvrin - Partner in studies; Influence of oil-mining constructions of INA Naftaplin on the environment of more counties of Croatia. Contract; Petroleum/gas company INA-Naftaplin. Leader; B. Muvrin,  University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering Zagreb,    
2002-2003. 
Voditelj projekta agroekološka elaboracija postupka rekultivacije tala napuštenih naftnih/plinskih polja i okolnih bušotina. Ugovorna strana; INA-Naftaplin, Zagreb - Leader of project; Agroecological elaboration and practices of recultivation of soils of abandoned oil/gas fields and surrounding oil/gas-boring holes - Contracting company; Oil company INA-Naftaplin, Zagreb,   
2004-2005. 
Suradnik u projektu osmišljavanja mogućnosti utiskivanja otpada naftnog rudarstva u napuštene bušotine INA Naftaplina - posljedice za tlo i okoliš. Ugovor; INA-Naftaplin Zagreb, Voditelj; B. Muvrin – Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko geološko naftni fakultet – Zagreb - Partner and author of text of study in the field of land management and agriculture; possibilities of pushing of waste material of earth-oil mining into the deep depletedboring holes - consequences for soil and environment, Contract; Cro petroleum company INA-Naftaplin, Zagreb, Leader; B. Muvrin, University of-Zagreb, Faculty of Geology, Mining and petrolleum engineering -RGN, Zagreb. 
2005. 
Istraživanje predvidljivog utjecaja višenamjenskog hidrotehničkog sustava Hidroelektrane Podsused na poljoprivredu i okoliš, Ugovorna strana; tvrtka Elektroprojekt d.d. Zagreb - Study of the problem; Predictable influence of multifunctional hydrotechnical system of Hydro-electric power plant Podsused on soils and agriculture. Contract; Elektroprojekt d.d.  Zagreb, Leader; Zlatko Pletikapić. 
2006. 
Suradnik i koautor studije utjecaja višenamjenskog kanala Dunav-Sava na agroekosustave porječja kanala, Ugovorna strana;Elektroprojekt Zagreb.Voditelj; Stjepan Mišetić - Partner in a study: Influence of multifunctional canal Danube – Sava river on agroecosystems of the catchement area,Contracting institution; Project company Elektroprojekt,  Zagreb, Leader; Stjepan Mišetić.  ·        Voditelj izrade prvog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske o provedbi konvencije UN o suzbijanju opustinjavanja (UNCCD), Ugovor;Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH - Leader and author of The first national report on realisation of Convention of UN of combat desertification (UNCCD), Contracting institution; Ministry of environmental protection and physical planning of Croatia.   
2007. 
Suradnik na pilot projektu istraživanja utjecaja izljeva nafte na usjev, tlo, vodu i okoliš. Voditelj; Ivica Kisić – Sveučilište u Zagrebu, Agr.i fakultet - Partner in a pilot project: Agroecological expertise of changes in crop, soil and water, caused by earth-oil discharging in environment, Leader: Ivica Kisić – Uni of Zagreb, Faculty of Agriculture. 
2009. 
Kao zaposlenik Agronomskog fakulteta suradnik u međunarodnom projektu Agroekološko vrednovanje i program uzgoja bilja i stoke na području Herceg-bosanske županije u B i H. Ugovor; vlasti Herceg-bosanske županije, Voditelj; M. Poljak – Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb, – As active researcher of Faculty of Agriculture partner of international project Agroecological evaluation and the programme of development of arable farming and animal production in the Herzeg-Bosnian county. Contract; ,rceg Bosnia county. Leader: M. Poljak, Uni-Zg., FAZ.  
2009 - 2012. 
Vanjski savjetnik u istraživanju i izradi projekta ozelenjivanja odlagališta fosfogipsa Petrokemije – Kutina, s prijedlogom izbora biljnih vrsta i supstrata za izradu izvedbenog projekta. Ugovorna strana; Petrokemija d.d., Kutina - External adviser in field investigation and co-author of professional project; Greening of phosphogypsum stack of fertilizer company Petrokemij, with proposal of plant varieties and substrat for final project of Gree-ning, Contracting institution; Petrokemija d.d. – fertilizer company – Kutina.  
2012-2015. 
Istraživanje i studije s ocjenom aktualnog stanja i procjenom predvidljivih utjecaja planiranih hidroenergetskih objekata hidroelektrana (Kosinj, Senj, Peruća, RHE Vrdovo) na okoliš i poljoprivredu. Ugovona strana; Elektroprojekt d.d. Zagreb - Researh of Actual state and predictable influence of new hydroenergetic plants and facilities (Kosinj, Senj, Peruća, RHE Vrdovo) on environment – agriculture of surrounding territory. 
2015. 
Izrada agronomska osnova projekta navodnjavanja - raščlamba potrebe i koristi od navodnjavanja, sustavi uzgoju bilja uz navodnjavanje u različitim agroekološkim uvjetima Panonske i Jadranske poljoprivredne regije (Lukač, Pobosuće, Novigrad dalmatinski) - Creation of agronomic aspects of project of irrigation, analyse of cost/benefits and farming systems in irrigation in different agroecological conditions of Pannonian and Adriatic agricultural regions (Lukač, Pobosuće, Novigrad dalmatinski).∑

MEĐUNARODNI PROJEKTI - INTERNATIONAL PROJECTS

1987 – 1994. 
Kao član radne podskupine (Unterarbeitsgruppe) za zašitu tla Radne zajednice Alpe-Jadran,
u kojoj je Hrvatska kao republika onodobne države bila član te regionalne Radne zajednice, punih sedam godina radio na osmišljavanju zajedničkog pristupa sustavnoj integralnoj zaštiti tla u tri etape: Inventarizacija stanja, Baza podatak i trajno motrenje – monitoring. Rad podskupine je završio prihvaćanjem priručnika naslova: Müller, Ch., (Bavarska), Holenstein, J., (Gornja Austrija) Herzog, U., Scherer, J. (D. Austrija), Bašić, F., (Hrvatska) Aichberger, K., (Voralberg), Gruber, A., Juritsch, G., Goller, H., (Salzburg) Bendova, H., (Slovačka) Hudnik, V., Hodnik, A., (Slovenija), Huber, W., (Štajerska) Nemeth, T., ( Mađarska) Bodendauerbeobachtungsflächen, Emphelung einer abgestimmten Vorgehenweise der Unterarbeitsgruppe Bodendauerbeobachtungsflächen der gemeinsame Arbeitsgruppe Bodenschutz, ArGe Alp, Alpen-Adria und Donauländer, Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, s. 27, München, 1994., koji je te aktivnosti objedinjavao. Nažalost,  kao i druge zamisli za sustavni monitoring tala u Hrvatskoj „sve je ostalo samo na papiru“. U Europi se na tim zamislima razvija svijest i potreba za uspostavljanjem monitoringa tala, što je u brojnim državama i učinjeno, a u nas se do danas sustavno ponavlja deklarirana potreba za trajnim motrenjem, ali bez konkretnih učinaka.

1987-1991. 
Voditelj projekta Intensity of Water erosion on ferralitic Soils of Ethiopian Highland – Wollega province, Horro Alleltu area - Ethiopia, u suradnji sa Zavodom za pedologiju i melioracije tvrtke Jugoinspekt – Zagreb, ETZ – Osijek - Head of research team (members; Ivan Šalinović, Ivan Bašić, Akalu Kellkayyellah) of the project; Intensity of Water erosion on ferralitic Soils of Ethiopian Highland – Wollega province, Horro Alleltu area, Contracting institutions; Ministry of State Farms Development Ethiopia in agreement with with colaborational institutions; Project company ETZ (Economic and technical department) - Osijek, Department for soil science and amelioration of Jugoinspekt - Zagreb.

1993. 
Za potrebe projekta FAO Službe za potporu poljoprivredi autor studije Private farm support services, Agricultural sector review. Ugovorna strana: FAO – OUN (Rim) - Within the project; Private farm support services and author of study Land resources evaluation of Croatia Agricultural sector review, Contract - FAO-OUN,  

1994-1998.
Suradnik na projektu Untersuchungen hinsichtlich des düngungswertes der speziellen natürlichen substrates (Agrarvital) auf des basis von zeolite tuff, Ugovorna ustanova; Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO, Voditelj projekta: T. Filipan - Partner in the project; Untersuchungen hinsichtlich des düngungswertes der speziellen natürlichen substrates (Agrarvital) auf des basis von zeolite tuff, Contracting institution; The Institute for Development and international relation, Zagreb, Head of project; Tugomir Filipan, 

1995. 
Voditelj projekta Danube Integrated Environmental study, for the Republic of Croatia, Suradna ustanova: Hasskoning, Royal Dutch Consulting Engineers and Architects – Within the project; Danube Integrated Environmental study for the Republic of Croatia, Head of research team, Contracting institution; Hasskoning, Royal Dutch Consulting Engineers and Architects. 

1996. 
S višečlanom ekipom znanstvenika (preko 80 znanstvenika) sa svih područja proizvodnje i prerade hrane „od tla do tanjura“ koordinator izrade Nacionalnog izvješća o stanju poljoprivrede i sigurnosti opskrbe hranom za World food summit – Rim 1996. u organizaciji FAO-OUN, pod naslovom Croatian Agriculture at the  Crossroads. Ugovorna strana; Vlada Republike Hrvatske – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

1996. 
Voditelj istraživačke ekipe Hrvatske za studiju Uklanjanje fosfata iz deterdženata u poriječju Dunava – utjecaj na tlo i poljoprivredu, fincijski podržan PHARE (suradnici: F. Tomić – Agronomski fakultet – Zagreb i S. Mađar – Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer – Osijek) Ugovorna strana; Senator consult, Budapest - Head of research team within the project; Removal of phosphate from detergents in the Danube basin-effects on soil and agriculture, report of Croatia, PHARE Programme, Contracting institution; Senator consult, Budapest, Partners; F. Tomić - University of Zagreb, Faculty of Agriculture, S. Mađar – University of J.J. Strossmayer, Faculty of agriculture Osijek. 

2002 – 2006. 
Autor nacionalnog izvješća u zajedničkom znanstvenom projektu sredozemnih zemalja pod naslovom: Medcoastland project – Meditearranean coordination and dissemination of land conservation management to combat land degradation for the sustainable use of natural resources in the Mediterrannean coastal zones - Author of country report within joint scientific project of mediterranean countries; Medcoastland project – Meditearranean coodination and dissemination of land conservation management to combat land degradation for the sustainable use of natural resources in the Mediterrannean coastal zones.,  

2005.
 Autor studije Posebnosti agroekosustava u slivovima Neretve i Trebišnjice, u okviru projekta  Integrated Ecosystem management of the Neretva and Trebišnjica River Basin, Ugovorna ustanova; Elektroprojekt, Zagreb - Author of study Specifics of ecosystem in Neretva and Trebisnjica river basin, in the project  Integrated Ecosystem Management of the Neretva and Trebisnjica River Basin, Contract:  Elektroprojekt – Zagreb.

2005 - 2008 
Voditelj zadatka u okviru posebnog (tzv ciljanog) interdisciplinarnog projekta EU RECOAL - Reintegration of Coal Ash Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area, Ugovorna stra na; EU Komisija, Brisel. Suradničke ustanove iz Austrije, Njemačke, UK, B i H i Hrvatske - Head of tasks of FAZ (Agriculture Zagreb, Department of general agronomy), within the project; RECOAL - Reintegration of Coal Ash Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area, Contract; European Commission (509173 - CORDIS-EU-FP6- Specific Targeted Research), international (Austria, Germany, UK, Bosnia-Herzegovina, Croatia), interdiscip. research team.

2008. 
Suradnik u Life III projektu EU Permanent soil monitoring in Croatia, Preparation of progamme of soil monitoring with pilot project, Ugovorna strana; EU Povjerenstvo – Life third countries, Rezultati vidljivi na web str. http://www.azo.hr/ZadatakID7Program i http://www.azo.hr/TheSoilMonitoring. Partner in Life third countries project; Soil monitoring in Croatia, Preparation of progamme of soil monitoring with pilot project, Contracting institution; EC - Life Third Countries, LIFE05TCY/CRO/000105., Responsible institution; Croatian Agency of Environmental protection, Leader of project; Hana Mesić, Scientific leader; Ivica Kisić - Un Zagreb, FAZ, 

2010 - 2012. 
Suradnik u Mađarsko – hrvatskom međuvladinom projektu znanstvene i tehničke suradnje Utjecaj obrade i gnojidbe na moguće klimatske poremećaje u Mađarskoj i Hrvatskoj – ranjivost i zaštita tla s prilogom naslova: Okvirne smjernice klimatskim promjenama i tipu tla prilagođenog gospodarenja tlom. Voditelji projekta: Birkas M. i Mesić M. - Partner in Hungarian – Croatian Intergovernmental project of S&T cooperation: Impact of tillage and fertilization on probable climate threats in Hungary and Croatia, soil vunerability and protection, with contribution entitled: Framework of climate change and soil type-oriented tillage and land management in Croatia. Co-operative institutions: Szent Istvan University, Faculty of agriculture and environment – Godollo and University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Department of general agronomy. Leaders: Birkas M. and Mesić M.

2012.
Procjena početnog stanja tala zaštićenih područja – nacionalnih parkova (Una) i parkova prirode (Blidinje, Hutovo blato), s okvirnim smjernicama gospodarenja i zaštite. Ugovorna ustanova;Elektroprojekt d.d. Zagreb - Asessment of the state of soil of protected areas – national parks (Una) and parks of nature (Blidinje, Hutova blato). Contracting institution; Elektroprojekt Zagreb,

2012
.
Suradnik u projektu; Istraživanje efikasnosti bioposta u uzgoju duhana,Naručitelj; Tovarna dušika Ruše – Slovenija, Voditelj; A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta - Partner in the applied research within the project; Investigation of efficiency of compost – Biopost in tobacco growing, Contracting company, Tovarna dušika Ruše – Slovenija, Leader; A. Butorac, Faculty of Agriculture.

2013. 
Na poziv i ponudu glavnog tajnika Svjetske unije tloznanstvenih društava A. E. Harteminka – sa Sveučilišta Maryland – USA, u okviru projekta World Soil Book Series - nekovrsne globalne inventarizacije tala u kopnenim ekosustavima planeta Zemlja putem izdanja ugledne svjetske izdavačke kuće Springer Verlag završava i javnosti predstavlja monografiju o tlima Hrvatske na engleskom jeziku: The Soils of Croatia, International Union of Soil Sciences, A. E. Hartemink, Springer Verlag, Dordrecht (nizozemska), Heidelberg (Njemačka), New York (USA), London, (UK) 2013. Nekada nezamislivo; od ugovora, uređenja rukopisa do izlaska iz tiska, bez osobnog kontakta.

2013.
 1. Nedugo poslije toga, na poziv organizatora iz UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) sa skupinom autora iz cijeloga svijeta, kao predstavnik Europe sudjeluje u izradi temeljnog dokumenta tzv White paper za 2. znanstvenu konferenciju UNCCD u Bonnu.  
  ·        Naslov uratka kolektiva autora: Background document - The economics of desertification, Land degradation and drought: Methodologies and analysis for Decision-making, projekt United nations convention to combat desertification Economic assessment of desertification, Sustainable land management and Resilience of arid, semi-arid and Dry sub-humid areas, Bonn, 2013. ·        Sudjeluje u pripremi i izradi programa za istu konferenciju pod naslovom Programme and short abstracts, of 2. scientific conference of UNCCD, Bonn, 2013. 
2. Za poznatu konferenciju u Davosu posvećenu globalnim gospodarskim problemima na poziv Global risk foruma priprema materijal: 
Economic Assessment of Desertification, Sustainable land management and Resilience of arid, semi-arid, and dry sub-humid areas, Costs and benefits of policies and practices addressing land degradation and drought in the drylands, White paper of 2. sc. conference of UNCCD, final draft, 142 p.,  Davos, 2013., 
Sa istom skupinom autora priprema i White paper II: Costs and Benefits of Policies and Practices Addressing Land Degradation and Drought in the Drylands United Nations Convention to combat Desertification, Economic assessment of desertification, sustainable land management and resilience of arid, semi-arid and dry sub-humid areas,  White paper of 2. scientific conference of UNCCD, 137 p., Bonn, 2013.,