RADNO ISKUSTVO  - RESUME

1964-1965.

U "svijet rada" ulazi kao poljoprivredni tehničar sa završenom, (onodobno prestižnom) srednjom poljoprivrednom školom u Iloku u Zemljoradničkoj zadruzi Selenča kod Bača - Vojvodina kao referent za hmeljarstvo, a zatim i stočarstvo-Starting working career as agricultural technician (after finishing the famous secondary agricult.school - Ilok) in Agricultural co-operative Selenča, near Bač - Vojvodina in hope growing, animal breeding.

1965.

Poslije odsluženja vojne obveze radi kao referent stočarstva u Poljoprivrednom kombinatu - Županja radna jedinica Drenovci II. - After finishing military obligation worked in Agricultural and food processing farm – Županja – productive unit Drenovci II in milk cows breeding.  

1966-1970.

Studij agronomije na Sveučilištu u Zagrebu, Poljoprivredni (danas: Agronomski) fakultet smjer Bilinogojstvo, ratarstvo završava u roku, s visokim prosjekom ocjena, a za vrijeme studija – 1967. godine tromjesečnu stručnu praksu obavlja u Institutu Max Planck u Mariensee/Reinbeck, nedaleko Hamburga, u onodobno zapadnoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, gdje upoznaje „njemački pristup“ u znanosti - ozbiljnost, vrhunsku organiziranost, ekipni rad i usklađenost ekipe, koji ostavlja neizbrisiv trag u njegovu cjeloživotnom djelovanju - Study of agricultural siences, University of Zagreb, Faculty of agriculture study of Plant growing – arable farming, during of which the thre-month professional praxis permormed in Institute Max Planck – Mariensee/Reinbeck, near Hamburg at that time Federal Rep. of Germany, where meet and accept the Germ.style work: seriousness, the top organiz.and team work in science. 

1970-1971.

Akademsku karijeru počinje kao asistent u Zavodu za pedologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje drži terenske i laboratorijske vježbe iz kolegija Pedologija. - The academic career started as assistant (in education) at Faculty of Agriculture, University of Zagreb in the Department of Soil Science, where held terrain and laboratory training in the course of soil science.

1972-1973.

Slom "Hrvatskog proljeća" na političkoj sceni označava „slom“ rada na Fakultetu. Odmah je prihvaćen u Institutu za pedologiju i tehnologiju tla – Zagreb, gdje je radio već kao student-apsolvent. Obavlja posao asistenta za genezu i kartografiju tala u okviru projekta do danas najiscrpnije „inventure“ hrvatske pedosfere - Opća pedološka karta mjerila 1:50 000, gdje sudjeluje do završetka projekta (1986), punih 14 godina. Radeći na tom projektu „na licu mjesta“ je upoznao pedosferu panonske, gorske i sredozemne-jadranske Hrvatske, i vođen inspirativnom porukom Gračanina prihvatio trajni odnos prema prostoru i tlu kao izuzetnom nacionalnom blagu svake države, koji će ga cjeloživotno pratiti. U Institutu ostaje nekoliko mjeseci, do prelaska u Križevce, kojim se vraća u nastavu tloznanstva. Break of “Croatian spring” on plotical sceene means the end of his work in University of Zagreb – Faculty of agriculture. He was accepted in Institute for pedology and technology of soil in Zagreb, where he worked part – time as student. He worked as assistant for soil genesis and cartography within the famous project of that time – General soil map of Croatia 1:50 000, in which participated 14 years – till the finish of project and experienced valuable knowledges on pedosphere of Pannonian, Mountainous and Mediterranean Croatia. In Institute stays a few months only.    

1973-1984.

Od 1973. god. slijedi 11 godina nastavnog, znanstvenog I stručnog rada na Višoj poljoprivrednoj školi - Križevci, koja je bila začetnik znanosti u poljoprivredi jugoistoka Europe. Radi u projektu OPK Hrvatske i u suradnji sa Šumarskim fakultetom i Jugoslavenskim institutom za četinjače u Jastrebarskom. Drži nastavu i vježbe iz kolegija Pedologija i Melioracije tla. Za potrebe nastave 1976. izdaje udžbenik Pedologija, a već 1982. drugo izdanje. Ovaj udžbenik je na dugi rok, praktički do danas definirao okvire znanja o tlu koja treba savladati student – polaznik stručne - više poljoprivredne škole - Follows eleven years of work as professor of the oldest Higher Agricultural College in South-eastern Europe – in Križevci in research and teaching of courses; Soil science and Soil amelioration. To improve teaching in higher education 1976th he published textbook Soil science and already 1982nd experiencing the second edition. This textbook defined in the longer-term frameworks of knowledge about soil that student of higher profess. education in agriculture. 

1979. 

Organizira i sudjeluje u popisa knjižne ostavštine prvaka hrvatske tloznanstvene i agroekološke misli, velikog hrvatskog i svjetskog prirodoslovca i žrtve onodobnog jednoumlja akademika Mihovila Gračanina. Poslije višemjesečnog rada na opremanju posebne prostorije u Muzeju poljoprivrednog školstva, prema obvezi preuzetoj pred darivateljem, svečano je otvorena Spomen zbirka ostavštine Mihovila Gračanina. Bilo je to u vrijeme nimalo povoljno za afirmativni odnos prema žrtvama režima, koji ih nikada nije prihvatio kao žrtve, niti je pokazao žaljenje primjereno nemjerljivoj šteti nanijetoj uklanjanjem veleumnika hrvatske prirodoslovne misli iz akademskog kruga. - He organizes and participates in the invenory of literary legacies of the champions of Croatian soil science and agroecological thought, the great Croatian and world naturalist and the victim of the one-mindedness of that time, academician Mihovil Gračanin. After several months of work on equipping a special room in the Museum of Agricultural Education, according to the commitment made before the donor, the Memorial Collection of the Legacy of Mihovil Gračanin was ceremoniously opened. At that time, this was not conducive to an affirmative attitude towards the victims of the regime, which never accepted them as victims, nor did it show regret for the appropriately immeasurable damage caused by removing of Croatian science thinkers from academian cyrcle. 

1984 – 2010.

Na poziv dopisnog člana HAZU V. Mihalića, doajena agroekoloških znanosti u Hrvatskoj i u svijetu, jednog od utemeljitelja i predsjednika ISTRO – nekodobno najveće međunarodne znanstvene organizacije i dugogodišnjeg člana Steering Comittee te organizacije A. Butorca vraća se na matični fakultet u odlično organiziran Zavod za opću proizvodnju bilja (1984-2010), čiji je utemeljitelj hrvatski pedolog svjetskog glasa M. Gračanin, a na tim temeljima nastavili tvorac "Zagrebačke agrotehnike škole", dopisni član HAZU V. Mihalić, a zatim i njegov učenik A. Butorac. Držao je nastavu iz kolegija Osnove agrikulture i Opća proizvodnje bilja u dodiplomskom i poslijediplomskom „predbolonjskom“ studiju, a u reformirani studij uvodi izborne predmete Ekološka poljoprivreda i Zaštita tla i voda, koje studenti prihvaćaju s velikim zanimanjem. Prilikom Bolonjske reforme oba kolegija će prerasti u studije Agroekologije i Ekološke poljoprivrede, kao prve te vrste u ovom dijelu Europe. Prihvaćajući i afirmirajući koncept održivog gospodarenja tlom ostavio je trag i u dodiplomskim, poslijediplomskim i sveučilišnom studiju Ekoinženjerstvo na Sveučilištu u Zagrebu i drugim sveučilišnim sredinama u kojima je djelovao - Split, Mostar, Sarajevo. - Continued at University of Zagreb, Faculty Agriculture, excelent organized and managed Department of General Agronomy (1984-2010., when retired), which founded the famous Croatian Ecologist and Soil scientist Mihovil Gračanin, continue V. Mihalić as founder of Zagreb agroecological school and his follower A. Butorac. He was teaching at the graduate study in the course General Agronomy. In the reformed studies in agronomy he introduces the courses Ecological agriculture and Soil and water protection, for which students showed interest and in the "Bologna transformation" grow into a separate studies Agroecology and Ecological Agriculture, as the first one in this part of Europe. At the graduate study Ecology of Faculty of science University of Zagreb held a course in Agroecology and Introduced the concept of sustainable land management in the course Sustainable land management and Soil protection and remediation at some postgraduate studies of Univer. of Zagreb, Sarajevo, Mostar and Split. 

2015.

Sa svojim suradnicima i nasljednicima (Kisić, Mesić i ostali djelatnici Zavoda) pripremio monografiju posvećenu 60. obljetnici Zavoda za opću proizvodnju bilja, u kojoj je iscrpno opisano ozračje utemeljenja, razdoblja rasta, razvoja, pristup i učinci Zagrebačke agroekološke škole u poljoprivrednoj znanosti, obrazovanju i struci - primjeni rezultata istraživanja u praksi - As the first author and his associates and successors (Kisić, Mesić and others) prepared a monograph dedicated to the 60th anniversary of the Department of General Agronomy, which is exhaustively described the establishment, growth, development and the effects of agro-ecological school Zagreb in agricultural science, education and profession - application of research results in Croatian agriculture.