RAD U OBRAZOVANJU
WORK IN  EDUCATION

Tijekom bezmalo pola stoljeća djelovanja ostavlja trag na svim razinama obrazovanja u poljoprivredi u nas. Ne računajući bezbrojna predavanja, radio i TV emisije s obrazovnim sadržaj​ima namijenjene našim poljoprivrednicima od kojih se samo manji dio nalazi u popisu, navodi se rad koji je ostavio pisane trgove -  During almost half a century of activity he leaves a mark on all levels of education in agriculture in our country. Not counting the countless lectures, radio and TV shows with educational content intended for farmers, of which only a small part is on the list, the work that left written squares is cited.

SREDNJE OBRAZOVANJE U POLJOPRIVREDI
 
SECONDARY EDUCATION IN AGRICULTURE 

Brojnih naraštaji učenika srednjih poljoprivrednih škola od 1983. svoje znanje o tlu i gospodarenju tlom stjecali su najprije iz udžbenika Klobučar, Gračan Todorić Opće ratarstvo za srednje poljoprivredne škole (II. izdanje –1983., III.-1985., IV.-1986., V. – 1989., i VI.-1992. godine), u kojemu je autor poglavlja „Tlo“, Od 1997. godine do danas učenici srednjih škola znanja o temeljima uzgoja bilja, gospodarenja tlom, njege i zaštite tla stječu iz udžbenika Mihalić, Bašić Temelji bilinogojstva. K tomu sudjelovao je u kreiranju brojnih programa obrazovanja učenika srednjih poljoprivrednih škola te pripremi učenika za studij prema naćelim  bolonjske preobrazbe visokog obrazovanja - Numerous generations of students of secondary agricultural schools since 1983 acquired their knowledge of soil and soil management first from the textbook Klobučar, Gračan Todorić General farming for secondary agricultural schools (II edition –1983, III.-1985., IV.- 1986, V. - 1989, and VI.-1992), in which the author of the chapter "Soil", From 1997 until today, high school students know the basics of plant breeding, soil management, n-care and protection soils are acquired from the textbook Mihalić, Bašić Foundations of plant breeding. In addition, he participated in the creation of numerous education programs for students of secondary agricultural schools and the preparation of students for study according of the Bologna reform of higher education.

VIŠE – STRUČNO OBRAZOVANJE - PROFESSIONAL STUDY

1973 – 1984. Stručni studij 1973-1984. Viša poljoprivredna škola (danas Visoko gospodarsko učilište) - Križevci, Teorijska nastava i vježbe na redovitom i izvanrednom studiju iz kolegija: Pedologija i Poljoprivredne melioracije. Za više stručno obrazovanje osmislio je nastavni program – teorijsku nastavu, terensku nastavu i laboratorijske vježbe na Višoj poljoprivrednoj školi u Križevcima za predmet pedologija. Autor je i dva izdanja udžbenika Pedologija (1976. i 1982) za studente toga studija. Kasnije, kao predsjednik Upravnog vijeća tog učilišta utjecao je na profiliranje učilišta i usmjerenje za stručni studij po zamislima bolonjske reforme obrazovanja u nas. - Professional study 1973-1984. College of Agriculture (now the College of Agriculture) - Križevci, Theoretical classes and exercises in full-time and part-time study of the courses: Pedology and Agricultural reclamation. For higher professional education, he designed a curriculum - theoretical classes, fieldwork and laboratory exercises at the College of Agriculture in Križevci in the course of Soil science. He is also the author of two editions of the textbook Soil science (1976 and second changed and fulfilled edition 1982) for students of that study. 

VISOKO – SVEUČILIŠNO OBRAZOVANJE

1971-1973 prekid 1984-2010.

Što se visokog, sveučilišnog obrazovanja tiče, karijeru je započeo kao asistent u Zavodu za pedologiju svog fakulteta. Poslije sloma „Hrvatskog proljeća“ ona se prekida 11-godišnjim radom na višem obrazovnju, a zatim od 1984. do umirovljenja 2010. god., na poziv Prof. Mihalića i Prof. Butorca nastavlja u Zavodu za opću proizvodnju bilja matičnog fakulteta.

Snažno je utjecao na kreaciju studijskih usmjerenja i nastavnih sadržaja diplomskog studija Agronomskog fakulteta za uvjete tržišnog gospodarstva poslije osamostaljenja i uspostave tržišnog gospodarstva u nas. Svojim izbornim kolegijima pod nazivom Zaštita tla i voda i Ekološka poljoprivreda, za koje studenti svih studijskih usmjerenja pokazuju izuzetno veliko zanimanje otva put utemeljenju studija Agroekologija i Ekološka poljoprivreda poslije „bolonjske reforme“na Agronomskom fakultetu. Predavao je i na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, za koji je u suradnj s N. Hercegom napisao i udžbenik Temelji uzgoja bilja.  

Osmislio je nastavne sadržaje brojnih modula kojima je bio nositelj – koordinator. Navodimo ustanove i naziv kolegija koje je izvodio nastavu:

As far as higher, university education is concerned, he started his career at his faculty, at the Department of Pedology. After the collapse of the "Croatian Spring", she was interrupted by 11 years of work in higher professional education, and then from 1984 until her retirement in 2010 continues at his home faculty, but at the Department of General Plant Production. He strongly influenced the creation of study orientations and teaching contents of the graduate study of the Faculty of Agriculture for the conditions of the market economy after the independence of Croatia. With his elective courses entitled Soil Protection and Organic Agriculture, for which students of all studies showed great interest, he paved the way for the establishment of studies in Agroecology and Organic Agriculture after the "Bologna  reform". He designed the teaching contents of numerous modules in which he was the holder - coordinator. Here are the institutions and the name of the course he taught:

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJUNIVERSITY GRADUATE STUDY1970-1972.

1970-1972. 
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet– Zavod za pedologiju - Asistent–laboratorijske i terenske vježbe iz kolegija Pedologija- University of Zagreb Faculty of Ariculture, assistant– laboratory and field exercises of course of Soil science. 
1984. – 2010. 
KOLEGIJI NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU - COURCES OF UNIVERSITY OF ZAGREB 
Dodiplomski (predbolonjski) studiji - Graduate (Pre-Bologna) studies 
·        Agronomski fakultet – Zagreb; Osnove agrikulture, Opća proizvodnja bilja i Zaštita tla i voda, -    - Faculty of agriculture – Zagreb; Principlrs of agricultureGeneral Agronomy, Protection of soil and water, 
·        Prirodoslovno matematički fakultet – Zagreb – Agroekologija - Faculty of science – Zagreb; Agroecology, 
Poslijediplomski studiji – Postgraduate studies 
Agronomski fakultet – poslijediplomski studij Agroekologija: Održivo gospodarenje tlom - Faculty of agriculture – postgraduate study Agroecology; Sustainable land management
Sveučilišni studij; Ekoinženjerstvo; Zaštita tla, Orživo gospodarenje tlom - University study: Eco-engineering - Soil protection, Sustainable land management,  
Preddiplomski (BSc) studij Pre-graduate BSc study
Agronomski fakultet; Temelji uzgoja bilja - Faculty of agriculture;Principles of crop growing
Diplomski (MSc) studij - Graduate (MSc) study Agronomski fakultet; Oštećenje i zaštita tla, Sanacija i obnova oštećenih tala - Soil degradation and protection, Remediation of degraded soils 

ZAJEDNIČKI STUDIJ  SVEUČILIŠTA U SPLITU I AGRONOMSKOG FAKULTETA U ZAGREBU - JOINT STUDY PROGRAMME OF UNIVERSITY OF SPLIT AND FACULTY OF AGRICULTURE ZAGREB
BSc studij mediteranske poljoprivrede 
– Split, Poljoprivreda i okoliš - BSc study of Mediterranean agriculture; course Agriculture and environment.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU, AGRONOMSKI FAKULTET – UNI MOSTAR – FACULTY OF AGRICULTURE
BSc studij agronomije: Temelji uzgoja bilja - BSc study of agriculture - Principles of crop growing